Pavel Chvojka

ředitel školy, učitel fyziky na 2. st.

email: pavel.chvojka@narovine.cz
tel.: 777 044 101