Pavel Chvojka

Ředitel školy

email: pavel.chvojka@narovine.cz

tel.: 777 044 101