DOMÁCÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) na naší škole vzděláváme žáky podle:
§41 Individuální vzdělávání – „domácí“ školáci
§38 Plnění povinné školní docházky v zahraničí nebo v zahraniční škole na území České republiky – „zahraniční“ školáci

V obou případech plní žáci povinnou školní docházku formou individuální výuky.

K přijetí dítěte do těchto forem vzdělávání je potřeba dodat:
žádost o přestup
žádost o povolení individuálního vzdělávání
doklad osvědčující splnění vzdělání osoby, která bude žáka individuálně vzdělávat (alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou) úředně ověřený např. na poště
a vyjádření školského poradenského zařízení.

V rámci individuálního vzdělávání se může dítě vzdělávat podle IVP (individuálního vzdělávacího plánu).  Zákonní zástupci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných mohou požádat ředitelku školy o možnost vzdělávání dítěte podle IVP. Na každý školní rok se podává nová žádost. Níže si můžete stáhnout formulář, který je nutné vyplnit a doložit příslušnými doporučeními školských poradenských zařízení (PPP nebo SPC). Škola do konce září nebo do 1 měsíce od obdržení žádosti vytvoří podle doporučení těchto pracovišť a ve spolupráci s nimi IVP.
žádost o povolení vzdělávání žáka podle IVP

V případě zájmu se prosím obraťte na Pavla Chvojku – pavel.chvojka@narovine.cz


Nabízíme:

 • možnost návštěvy ve výuce po předchozí domluvě
 • možnost pravidelné účasti ve výuce během celého pololetí, například jeden den v týdnu
 • možnost účastnit se společných akcí (škola v přírodě, výlety, exkurze)
 • možnost inspirace na stránkách http://pomucky.narovine.cz/pomucky/
 • konzultace mailem, telefonem, případně domácí návštěvy i v zahraničí
 • celoroční projektové téma na příští školní rok – Člověk je tvor společenský
 • dílnu v anglickém jazyce „English time“ během víkendového přezkušování
 • pomoc při formulování cílů pro dítě na konkrétní školní rok

Forma přezkušování:

 • během jednoho pracovního týdne nebo o víkendu před koncem pololetí, možnost elektronického objednání na konkrétní termín
 • pozorování práce dítěte na pomůckách v naší škole či ukázka práce na vlastním materiálu z domova
 • sdílení portfolií pololetní práce při přezkušování, (portfolia –  sběr pracovních pokroků za pololetí z češtiny, matematiky, angličtiny, projektu, umění a kultury a tělocviku), v krabici, listinná, prezentace, na PC, blogy

Forma hodnocení:

Školné:
Školné pro domácí vzdělávání je oproti školnému „denních“ žáků ponížené, a to na 10 000 Kč/rok. Druhý a další sourozenec 5 000 Kč.

Přestože se jedná o individuální vzdělávání, nemusíte se bát, že byste na domácí učení zůstali sami, několik webů, blogů atd. pro inspiraci:

pomucky.narovine.cz
http://ucimedoma.blogspot.com/
http://zvoniii.blogspot.com/p/chcete-vzdelavat-doma.html
http://lyssaci.webnode.cz/montessori/jonas/
http://domskola.bloger.cz/autor_?a=domskola.bloger.cz
http://www.facebook.com/pages/Montessori-u-n%C3%A1s/261804610523257