PROVOZNÍ ŘÁD

Provozní řád Dětská skupina Na rovině

Adresa
Dětská skupina Na rovině, Třebosice 10, 530 02 Pardubice
Zřizovatel
Na rovině, právní forma: spolek
Telefon
735 534 228
Emailová adresa
skolka@narovine.cz
Web
www.narovine.cz
IČO
265 69 701
Odpovědná osoba
Bc Pavel Loučka
Typ
s celodenním provozem
Provozní doba
7.30 – 16.00 hodin

Zaměstnanci/Pečovatelky: Daniela Kalhousová, Tereza Divišová

Základní údaje o dětské skupině

 • Dětská skupina Na rovině, Třebosice je registrována Ministerstvem práce a sociálních věcí     v souladu se zákonem č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a  o změně souvisejících zákonů. DS je provozována v budově ZŠ Na rovině Třebosice. Prostory splňují veškeré stavební, hygienické, provozní a bezpečnostní normy vyplývající z vyhlášky   č. 281/2014 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí.
 • Péči o děti vykonávají kvalifikovaní pracovníci (dále jen ,,pečující osoby“), kteří jsou odborně způsobilí podle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů.
 • Započetí poskytování služby péče o dítě v dětské skupině je 1. listopad 2018.

 Přijímání dětí do DS Na rovině:

 • Do DS jsou přijímány děti od 2 let do nástupu školní docházky na základě vyřízené písemné přihlášky rodičů. Přijímání dětí do DS probíhá i v průběhu školního roku, pokud to umožňují kapacitní podmínky dětské skupiny. O přijetí dítěte do DS rozhoduje Radek František Václavík, jednatel Na rovině z.s.
 • DS může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
 • Rodiče při zápisu obdrží Přihlášku do DS včetně příloh. V Přihlášce je povinen zákonný zástupce doložit vyjádření lékaře o zdravotním stavu dítěte, a zda je řádně splněno očkování.
 • Při přijetí do DS se stanoví po dohodě se zákonným zástupcem dítěte dny docházky dítěte a délku pobytu v těchto dnech v DS. Dítě lze umístit do DS na ½ dne (nejméně tři hodiny denně), nebo 1 den (6 a více hodin denně).
 • Zákonný zástupce dítěte je zaměstnán (tedy vykonává činnost na základě pracovněprávního nebo obdobného vztahu, nebo vykonává samostatně výdělečnou činnost, nebo studuje, nebo pokud je nezaměstnaný, tak si zaměstnání hledá). Vazbu na trh práce je zákonný zástupce povinen doložit na předepsaném tiskopise.

 Provoz DS Na rovině:

 • Provoz DS je celodenní od 7.30 – 16.00 hod. ( DS se odemyká 10 minut před započetím a uzamyká 10 minut po zakončení provozu). Den je rozdělen na dopolední část a odpolední část.
 • Na případné úrazy a jiné újmy vzniklé v době pobytu dítěte v DS a při akcích organizovaných DS se vztahuje pojištění odpovědnosti za škodu provozovatele, které má provozovatel uzavřeno pojistnou smlouvou č. 20859279-91 u pojišťovny Česká pojišťovna a.s.
 • Rodiče po příchodu předají osobně dítě pečovatelce nejdříve na začátku provozní doby v 7.30 hod., nejpozději max. do 8.45 hod., aby nebyl nenarušován program dne.
 • Během pobytu v dětské skupině zodpovídají za dítě pověřené pečovatelky dětské skupiny, které přebírají a odevzdávají dítě pověřené osobě. Odchod dětí z DS v doprovodu jiných osob než zákonných zástupců musí být výslovně uveden v Evidenčním listu dítěte. Jiným osobám (např. sourozencům, známým atd.) bude dítě předáno pouze na základě písemného souhlasu rodičů.
 • Za bezpečnost dítěte při cestě do dětské skupiny a z dětské skupiny odpovídají rodiče, případně pověřené osoby. Zákonní zástupci po vyzvednutí dítěte přebírají plnou odpovědnost za své dítě v prostorech DS a celé školy.
 • Rodič musí vyzvednout své dítě vždy před koncem provozní doby, doporučuje se alespoň 5 minut před koncem smluvního času z důvodu podávání informací a zpětné vazby o dítěti.     V případě, že si zákonný zástupce dítě nevyzvedne do stanovené zavírací doby, bude pracovnice dětské skupiny kontaktovat nejprve rodiče a pak další pověřené osoby  z Evidenčního listu dítěte.
 • Jsou-li rodiče přítomni při akcích pořádaných dětskou skupinou, odpovídají za své dítě. Pořádá-li dětská skupina mimoškolní odpolední akce s rodiči, dětská skupina neodpovídá za bezpečnost dětí. Pokud se rodič neúčastní, je povinen zajistit odvoz dítěte, nebo zajistit svého zástupce.
 • Plánovanou nepřítomnost dítěte je třeba co nejdříve zaznamenat do viditelně umístěného formuláře (umístěn v šatně DS) nebo nahlásit telefonicky pracovnicím DS, a to nejpozději do 16:00 hodin předchozího dne. V odůvodněných nenadálých případech je nutné nepřítomnost nahlásit do 6.50 hodin ráno daného dne a udat dobu, po kterou bude dítě nepřítomno. Jakýkoliv příchod a odchod dítěte v jinou než stanovenou dobu je nutné nahlásit předem a zajistit, aby nebyly narušovány denní aktivity nebo spánek dětí.
 • DS je uzavřena ve dnech státních a ostatních svátků, dále v období vánočních prázdnin od 22. 12 2018 do 2. 1. 2019. V období ostatních prázdnin může být provoz dětské skupiny omezen. V případě vzniku náhlé karantény či jiné situace, která zapříčiní uzavření služby, jsou o tomto rodiče bezodkladně informováni. Při výše jmenovaných omezeních se měsíčně stanovená úhrada za péči nekrátí. Rozsah provozu stanoví ředitel DS, odpovědná osoba DS informaci předá rodičům s dostatečným předstihem.

Pobyt dítěte v DS

 • Maximální denní doba pobytu dítěte v DS činí 8,5 hodiny, a to v rámci provozní doby DS.
 • DS nemá vzdělávací charakter, jejím základním účelem je služba hlídání a výchovy dětí. Přesto budou děti zapojovány do aktivit, které jsou zaměřeny na rozvoj základních oblastí dětského vývoje, hygienických návyků, schopností a dovedností prostřednictvím výchovných programů na základě předem zpracovaného plánu výchovy a péče, a to podle možností DS.
 • Při péči o dítě jsou dodržována hygienická pravidla a péče je zajišťována v souladu se zvláštními požadavky ohledně péče o dítě, které v Evidenčním listě dítěte uvedl rodič.
 • Při nenadálé zdravotní indispozici dítěte (např. nevolnost) nebo v případě úrazu, bude dítěti zajištěna náležitá péče a pomoc a pečovatelkou DS bude ihned kontaktován rodič dítěte, který je povinen se do DS dostavit v co nejkratší možné době.
 • Do DS může být přijato pouze zdravé dítě. Rodiče nesmějí do DS umísťovat děti, které byly jejich ošetřujícím lékařem vyloučené z pobytu v kolektivu, či jsou nemocné infekční nemocí (neštovice, spála, průjmy, zvracení apod.). Personál DS má právo požadovat od rodiče dítěte lékařské potvrzení o ukončení nemoci dítěte a souhlas lékaře s jeho návratem do kolektivu dětí (infekční onemocnění – lékař, běžné onemocnění – čestné prohlášení). Provozovatel/ pečovatelka si v případě pochybností o zdravotním stavu dítěte vyhrazuje právo dítě do DS nepřijmout. Rozhodujícím faktorem při zvážení nepřijetí dítěte k denní péči je zvýšená teplota a celkový zhoršený stav dítěte.
 • Pečující osoby v DS nepodávají léky a léčebné prostředky (kapky, masti, léky).
 • Při pobytu v DS dodržují rodiče Provozní řád DS. Rodiče dítěte dále dodržují pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti při vzájemném styku s personálem DS, s jinými dětmi docházejícími do DS a s ostatními rodiči.
 • K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu uvnitř DS i mimo prostory DS je personál DS proškolen v oblasti BOZP. Ve všech prostorách DS i přilehlých prostorách platí přísný zákaz kouření a požívání návykových látek.
 • K pobytu dětí venku se využívají školní zahrada, dětské hřiště v Třebosicích a okolí DS a obce. Důvodem vynechání pobytu venku mohou být zejména silný vítr, déšť, mlha, znečištěné ovzduší či nepřiměřeně nízká nebo vysoká teplota.

Strava

 • Stravování dítěte v rámci dětské skupiny včetně pitného režimu dětem zajišťuje poskytovatel. Svačiny jsou nakupovány a připravovány provozovatelem, jejich kvalita odpovídá zdravé a racionální stravě, dbá se na minimální podíl cukrů. Obědy jsou do zařízení dováženy smluvní společností ZŠ Waldorfská Pardubice. Je možné zajistit individuální dietní plát s ohledem na alergie či jiné zdravotní potřeby dítěte. Veškeré specifické potřeby je nutné vždy doložit lékařským potvrzením s podrobným stravovacím omezením. Pitný režim zajišťují pečující osoby v rámci provozu DS.

 Výbava pro děti do Dětské skupiny

 • V šatně má každé dítě své místo na oděv a obuv označené značkou. Zákonní zástupci šatny nepřeplňují zbytečným množstvím oblečení, nenechávají zde léčivé přípravky, potraviny, ostré předměty a udržují zde pořádek.
 • Jestliže dítě používá pleny, nebo další hygienické pomůcky, je zákonný zástupce povinen zajistit dítěti přiměřené množství těchto věcí na denní pobyt tak, aby mohly pečující osoby zajistit dítěti kvalitní péči včetně osobní hygieny.

 Platby

 • Poskytovaná služba péče o dítě je zpoplatněna částečnou náhradou, řídí se platným ceníkem, který je uveřejněn na webových stránkách zařízení  – narovine.cz  a je součástí smlouvy o péči o dítě, kterou uzavírá provozovatel s rodiči při nástupu do zařízení.
 • Cena za stravné se řídí aktuálním ceníkem, který je uveřejněn na webových stránkách zařízení  – narovine.cz.

 Ostatní ustanovení

 • Úklid v DS se zajišťuje v následujícím režimu:
  • vytření podlah, vysání koberců, utření prachu, umytí hygienických zařízení, vynesení odpadkových košů – denně
  • umytí dveří, umytí omyvatelných stěn – jednou za měsíc
  • mytí oken – dvakrát ročně
 • Manipulace s prádlem
  • výměna ložního prádla – jednou za 3 týdny nebo dle potřeby
  • výměna ručníků – 1x týdně
  • čisté a použité ručníky a lůžkoviny se skladují odděleně; použité ručníky a lůžkoviny se skladují ve vyčleněném prostoru a mimo dosah dětí.
 • Praní lůžkovin a ručníků zajišťuje DS ve vlastní pračce. Při praní prádla jsou používány ekologické prací prostředky.
 • Pyžama si nosí děti vlastní. Jsou měněna každý týden. Vždy v pátek si děti odnesou použité pyžamo a v pondělí si přinesou čisté. Praní zajišťují rodiče.

 Závěrečná ustanovení

 • Tímto provozním řádem nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 • Provozovatel je oprávněn tento Provozní řád DS jednostranně doplňovat nebo upravovat. Je však povinen každou změnu oznámit neprodleně rodičům.
 • Aktuální znění tohoto Provozního řádu je zveřejněno v prostorách DS.
 • Tento Provozní řád je platný a účinný od 1. 11. 2018.

V Třebosicích 1.1.2020