PROVOZNÍ ŘÁD

PROVOZNÍ ŘÁD

Provozní řád Dětská skupina Na rovině

Adresa Dětská skupina Na rovině, Třebosice 10, 530 02 Pardubice
Zřizovatel Na Rovině, právní forma: spolek
Telefon 735 534 228
Emailová adresa skolka@narovine.cz
Web www.narovine.cz
IČO 71341 081
Odpovědná osoba Mgr. Pavel Chvojka
Typ s celodenním provozem
Provozní doba 7.30 – 16.00 hodin

 

Zaměstnanci/Pečovatelky: Daniela Kalhousová, Simona Hodrová, Pavla Šklíbová

Přijímání dětí do DS Na rovině:

 • Do DS jsou přijímány děti od 2 let do nástupu školní docházky na základě vyřízené písemné přihlášky rodičů. Přijímání dětí do DS probíhá i v průběhu školního roku, pokud to umožňují kapacitní podmínky dětské skupiny. O přijetí dítěte do DS rozhoduje ředitel Mgr. Pavel Chvojka.
 • DS může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
 • Rodiče při zápisu obdrží Přihlášku do DS včetně příloh. V Přihlášce je povinen zákonný zástupce doložit vyjádření lékaře o zdravotním stavu dítěte, a zda je řádně splněno očkování.
 • Při přijetí do DS se stanoví po dohodě se zákonným zástupcem dítěte dny docházky dítěte a délku pobytu v těchto dnech v DS. Dítě lze umístit do DS na celý den nebo jen na dopoledne nebo jen odpoledne.

Provoz DS Na rovině:

 • Provoz DS je celodenní od 7.30 – 16.00 hod. ( DS se odemyká 15 minut před započetím a uzamyká 15 minut po zakončení provozu). Den je rozdělen na dopolední část a odpolední část.
 • Na případné úrazy a jiné újmy vzniklé v době pobytu dítěte v DS a při akcích organizovaných DS se vztahuje pojištění odpovědnosti za škodu provozovatele, které má provozovatel uzavřeno pojistnou smlouvou č. 860302780 u pojišťovny Kooperativa.
 • Rodiče po příchodu předají osobně dítě pečovatelce nejdříve na začátku provozní doby v 7.30 hod.. Děti je dobré přivést nejpozději do 8.45 hod., aby nebyl nenarušován program dne.
 • Odchod dětí z DS v doprovodu jiných osob než zákonných zástupců musí být výslovně uveden v Evidenčním listě dítěte. Nezletilým a jiným osobám (např. sourozencům, známým atd.) bude dítě předáno pouze na základě písemného souhlasu rodičů.
 • Rodič musí vyzvednout své dítě vždy před koncem provozní doby, doporučuje se alespoň 5 minut před koncem smluvního času z důvodu podávání informací a zpětné vazby o dítěti. V případě nevyzvednutí dítěte do konce provozní doby DS, bude o dítě pečováno až do příchodu rodiče. V případě, že nebude možno kontaktovat rodiče ani zmocněné osoby, vyhrazuje si provozovatel právo učinit oznámení OSPOD nebo Policii ČR.
 • Zákonní zástupci po vyzvednutí dítěte přebírají plnou odpovědnost za své dítě v prostorech DS a celé školy.
 • Provoz DS je celoroční (provoz o prázdninách je upraven). Rozsah provozu stanoví ředitel DS, odpovědná osoba DS informaci předá rodičům a to nejméně 1 měsíc předem.
 • Provoz může být neočekávaně omezen – informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní neprodleně ředitel DS.
 • Plánovanou nepřítomnost dítěte je třeba co nejdříve zaznamenat do viditelně umístěného formuláře nebo nahlásit telefonicky pracovnicím DS, a to nejpozději do 11:00 hod předchozího dne. V odůvodněných nenadálých případech je nutné nepřítomnost nahlásit do 8:00 hodin ráno daného dne a udat dobu, po kterou bude dítě nepřítomno. Jakýkoliv příchod a odchod dítěte v jinou než stanovenou dobu je nutné nahlásit předem a zajistit, aby nebyly narušovány denní aktivity nebo spánek dětí.

Pobyt dítěte v DS

 • Maximální denní doba pobytu dítěte v DS činí 8,5 hodiny, a to v rámci provozní doby DS.
 • DS nemá vzdělávací charakter, jejím základním účelem je služba hlídání a výchovy dětí. Přesto budou děti zapojovány do aktivit, které jsou zaměřeny na rozvoj základních oblastí dětského vývoje, hygienických návyků, schopností a dovedností prostřednictvím výchovných programů na základě předem zpracovaného rámcového plánu, a to podle možností DS.
 • Při péči o dítě jsou dodržována hygienická pravidla a péče je zajišťována v souladu se zvláštními požadavky ohledně péče o dítě, které v Evidenčním listě dítěte uvedl rodič. Dětem, které se učí chodit bez plen, ponechá rodič pleny v zájmu bezpečného pobytu v DS a především z hygienických důvodů.
 • Při nenadálé zdravotní indispozici dítěte (např. nevolnost) nebo v případě úrazu, bude dítěti zajištěna náležitá péče a pomoc a vychovatelkou DS bude ihned kontaktován rodič dítěte, který je povinen se do DS dostavit v co nejkratší možné době.
 • Do DS může být přijato pouze zdravé dítě. Rodiče nesmějí do DS umísťovat děti, které byly jejich ošetřujícím lékařem vyloučené z pobytu v kolektivu, či jsou nemocné infekční nemocí (neštovice, spála, průjmy, zvracení apod.). Personál DS má právo požadovat od rodiče dítěte lékařské potvrzení o ukončení nemoci dítěte a souhlas lékaře s jeho návratem do kolektivu dětí (infekční onemocnění – lékař, běžné onemocnění – čestné prohlášení). Provozovatel/hlavni pečovatelka si v případě pochybností o zdravotním stavu dítěte vyhrazuje právo dítě do DS nepřijmout. Rozhodujícím faktorem při zvážení nepřijetí dítěte k denní péči je zvýšená teplota a celkový zhoršený stav dítěte.
 • Při pobytu v DS dodržují rodiče Provozní řád DS. Rodiče dítěte dále dodržují pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti při vzájemném styku s personálem DS, s jinými dětmi docházejícími do DS a s ostatními rodiči.
 • K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu uvnitř DS i mimo prostory DS je personál DS proškolen v oblasti BOZP. Ve všech prostorách DS i přilehlých prostorách platí přísný zákaz kouření a požívání návykových látek.
 • K pobytu dětí venku se využívají školní zahrada, dětské hřiště v Třebosicích a okolí DS a obce. Důvodem vynechání pobytu venku mohou být zejména silný vítr, déšť, mlha, znečištěné ovzduší či nepřiměřeně nízká nebo vysoká teplota.

Strava

 • Dopolední a odpolední svačinovou stravu zajišťuje a plánuje zařízení DS Na rovině. Obědy jsou zajištěny ze školní jídelny Zš Waldorf v Pardubicích. Je možné zajistit individuální dietní plán s ohledem na alergie či jiné zdravotní potřeby dítěte. Pitný režim zajišťují pečující osoby v rámci provozu DS. Pokud dítě odchází z DS dříve, odpolední svačina bude vydána zákonnému zástupci v potravinovém hygienickém sáčku.

Ostatní ustanovení

 • Úklid v DS zajišťuje BC v následujícím režimu:
  • vytření podlah, vysání koberců, utření prachu, umytí hygienických zařízení, vynesení odpadkových košů – denně
  • umytí dveří, umytí omyvatelných stěn – jednou za měsíc
  • mytí oken – dvakrát ročně
 • Manipulace s prádlem
  • výměna ložního prádla – jednou za 3 týdny nebo dle potřeby
  • výměna ručníků – 1x týdně nebo dle potřeby
  • čisté a použité ručníky a lůžkoviny se skladují odděleně; použité ručníky a lůžkoviny se skladují ve vyčleněném prostoru a mimo dosah dětí.

Závěrečná ustanovení

 • Tímto provozním řádem nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 • Provozovatel je oprávněn tento Provozní řád DS jednostranně doplňovat nebo upravovat. Je však povinen každou změnu oznámit neprodleně rodičům.
 • Aktuální znění tohoto Provozního řádu je zveřejněno v prostorách DS.
 • Tento Provozní řád je platný a účinný od 1. 9. 2016